Tunic-flower (Petrorhagia saxifraga)

Caryophyllaceae

Tunic-flower / Petrorhagia saxifraga

Blooming: Jun - Sep
Size: 10 - 25 cm
Found: Valle Maira

Return to main page